De 7 samfundsløfter

Nørre Aaby Realskoles samfundsansvar

NAAR skolen er til gavn for samfundet

Medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har vedtaget et fælles kodeks for samfundsansvar. Kodekset består af en fælles forståelsesramme og 7 konkrete samfundsløfter. Skolerne forpligter sig på have eller iværksætte tiltag inden for syv kernetemaer, der gavner samfundet.

Her på siden kan du få et overblik over de 7 samfundsløfter. Og du kan se en række eksempler på, hvordan vi her på Nørre Aaby Realskole konkret arbejder med de 7 temaer.

Samfundsansvar er en del af det at være fri og privat skole – det er en fællesværdi. Som værdibaseret skole tager vi på NAAR vores værdisæt alvorligt og sætter handling bag.

Læs mere om det fælles kodeks for samfundsansvar på privateskoler.dk.

1
2
3
4
5
6
7
Nørre Aaby Realskole - Alletiders skole, siden 1896

Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Skolen og omverdenen

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle:

– Fokus på bæredygtig udvikling

– Handling til gavn for dem, der har det svært – lokalt og globalt

– Videndeling og erfaringsudveksling

– Skolen som samlende faktor i lokalsamfundet

– Skolen som initiativtager til at forbedre forhold for alle

”Skolens medborgerskab” kan benyttes som et udtryk for det bidrag, vi som skole yder til samfundet som helhed. Vi kan aktivere værdien samfundsansvar ved at gøre en forskel for omverdenen.

Vi kan som skoler være med til at forme samfundet gennem kerneydelsen; undervisningen og dannelsen af eleverne. Vi kan samtidig arbejde med andre tiltag til gavn for omverdenen.

 

Eksempler fra NAAR

 

Insekthoteller i skoven

Eleverne på 3. årgang lagde i maj 2023 sidste hånd på de insekthoteller, som de har brugt en række natur/teknologi-timer på at lave.

Insekterne er som bekendt i tilbagegang, fordi de mangler føde og levesteder. I Danmark er størstedelen af vores jord opdyrket, og de små dyr savner derfor tilflugtssteder. Vild og urørt natur giver som udgangspunkt de bedste levevilkår for insekter, men ved at bygge insekthoteller kan eleverne være med til at støtte dem (dn.dk).

3. Nord og Syd har også brugt lejligheden til at samle skrald i skoven - til glæde for både dyr og mennesker.

Arbejdet med insekthotellerne er et eksempel på, hvordan vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af. Eleverne gør en konkret forskel for naturen nu og her, ligesom de får en større bevidsthed omkring livet i naturen.

 

 

NAAR selv de mindste kan gøre en forskel

På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at handleerfaringer spiller en afgørende rolle i forhold til at udvikle handlekompetence hos børnene og eleverne. De skal have en indsigt og viden, som gør det muligt for dem at forstå, hvad bæredygtighed er - så de derefter får lyst til og interesse i at gøre noget på en visionær måde.

I vores vuggestue og børnehave har de eksempelvis haft en temauge om klima. Den blev bl.a. brugt på at samle skrald på gåture, at lære om, hvor længe ting er om at blive nedbrudt i naturen, og at lave flotte skulpturer af genbrugsmaterialer.

I SFO Svanereden er børnene som regel tilmeldt den årlige affaldsindsamling, som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer. Det bliver til mange gode samle-skrald-ture i lokalområdet.

I førskolen har Ællingerne et forløb om udeliv på skemaet. De har i den forbindelse bl.a. været på Føns Strand, i Madsby Legepark og på Naturcenter Hindsgavl. Som en del af temaet har Ællingerne også samlet skrald. Her bliver der talt om, at vi skal passe på naturen, og hvor vigtigt det er, at man smider sit affald i skraldespanden, da man også på denne måde passer på dyrene

 

 

9. årgang i TURBOVÆKST LAB

Verdens befolkning vokser. Vi er 7,8 milliarder mennesker på Jorden i dag - og vi bliver endnu flere i fremtiden. Hvordan kan vi skaffe mad nok til alle, uden at det går ud over Jordens klima og miljø? I forløbet "Turbovækst Kit" arbejdede eleverne på 9. årgang med netop dette spørgsmål og undersøgte bl.a., hvordan kunstgødning og katalysatorer kan være med til at øge udbyttet i landbruget.

To dage i efteråret 2022 dykkede eleverne længere ned i produktionen af kunstgødning. I det rullende laboratorium, som LIFE Fonden havde stillet op på NAAR, skulle eleverne nemlig selv producere ammoniak ved hjælp af de samme gasser og katalysatorer, som bruges på et ammoniakanlæg.

I løbet af dagen skulle eleverne også ud på et virtuelt ammoniakanlæg med VR-briller og styre produktionen af ammoniak.

 

 

Udflugt med fokus på bæredygtighed

Med jævne mellemrum sender vi en gruppe elever på udflugt til Økolariet i Vejle.

Økolariet er et viden- og oplevelsescenter med fokus på netop bæredygtighed, hvor børnene gennem udstillinger og aktiviteter får et indblik i, hvordan vi mennesker påvirker kloden - og hvordan vi ved at handle bæredygtigt kan gå en bedre fremtid i møde.

 

 

Videnskaben på besøg

En efterårsdag i 2022 var alle overbygningens elever til foredrag om klimaforandringerne.

Hvordan og hvorfor har jordens klima ændret sig gennem tiderne? Hvordan undersøger man det? Hvad er årsagerne til den nuværende globale opvarmning, og hvilke konsekvenser kan den få for vores planet? Hvordan vil den globale opvarmning påvirke flora og fauna bl.a. i Danmark og i Arktis? Hvad kan vi som enkeltpersoner og samfund gøre for undgå uønskede klimaændringer?

Alle disse spørgsmål gav lektor Uwe Lindholdt sine svar på. Han er biolog og gymnasielærer og har været formand for Danmarks Naturfredningsforening. Han har desuden etableret Grønlands første natur- og miljøforening, arbejdet og været guide i Grønland samt været med på Galathea 3-ekspeditionen.

Foredraget var arrangeret af Naturvidenskabsfestival, som er en national festival, der finder sted hvert år i uge 39. Festivalens mål er at skabe en faglig ramme for lokale og nationale aktiviteter, som engagerer børn og unge.

 

 

Krøllede hjerner og kloge hænder

I efteråret 2022 deltog 8.-10. årgang i Craftfestivalen, som er et tilbud til alle overbygningsklasser i Middelfart Kommune. Festivalen sætter fokus på håndens arbejde og på det gode håndværk. 

I 2025 mangler der 40.000 faglærte i Danmark – og i 2030 er tallet fordoblet. Derfor har Middelfart Kommune i samarbejde med Brobygning Middelfart og Tietgenfonden udviklet projektet The Future is Handmade. Projektet har til formål at skabe øget interesse for erhvervsuddannelsernes muligheder og få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

På Nørre Aaby Realskole ønsker vi også at bidrage til, at flere unge får interesse for de forskellige erhvervsuddannelser. Som privat skole arbejder vi aktivt for at gøre en forskel for det samfund, vi er en del af.

 

 

Håndboldkaravane, cykeldag, e-sport og Nørre Aaby GAMES

På NAAR ønsker vi at være en samlende faktor i lokalsamfundet, hvorfor vi ofte samarbejder med forskellige, lokale foreninger og virksomheder. 

I marts 2023 havde vi eksempelvis besøg af N-C-K Nørre Aaby Cykelklub, som stod for forskellige cykelaktiviteter for eleverne på 2.-5. årgang. Der var bl.a. mulighed for at prøve den opsatte teknikbane, at cykle mellem træer og kegler samt at få en god cykelsnak.

I august deltager eleverne på 0.-2. årgang i Håndboldkaravanen i @Vestfynshallerne, hvor Nørre Aaby Båring Håndbold sørger for en masse sjove aktiviteter med bolden i fokus.

I september 2022 deltog 7. og 8. årgang for andet år i træk i Nørre Aaby GAMES i Tusindsårslegeparken sammen med 7. og 8. årgang fra Nørre Aaby Skole. På programmet var både cykling, krolf, stangtennis, langrend, håndbold, volley, lynskak, fodtennis, styrkeløft og tovtrækning. En super god dag med solskinsvejr, glade elever og en masse sjove aktiviteter!

Flere år i træk har eleverne i 10. Vest haft e-sport på skemaet som en del af temaet om kost og motion. I den forbindelse har de haft besøg af Martin fra Nørre Aaby E-sport, som har givet klassen en smagsprøve på EVOTAG.

 

Skolens rummelighed og resultater

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle:

– Indsatser for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

– Indsatser for særligt fagligt stærke elever

– Indsatser for særligt fagligt svage elever

– Politikker og praksis for elevoptag

– Faktorer, der skaber resultater for elever med særlige behov

Alle elever skal blive så dygtige som muligt hos os, uanset hvilket udgangspunkt eleverne har for denne udvikling. Det er de frie og private skolers pejlemærke.

”Alle skal blive så dygtige som muligt”. Det pejlemærke, har selvfølgelig også betydning for vores håndtering af de elever, der kan siges at have ”særlige behov”. Særlige behov, der bl.a. kan skyldes:

– At de har en fysisk funktionsnedsættelse

– At de har en psykisk funktionsnedsættelse

– At de enten er særligt fagligt stærke eller særligt fagligt svage.

Vi aktiverer værdien samfundsansvar gennem vores konkrete aktiviteter eller indsatser for disse elevgrupper.

 

Eksempler fra NAAR

 

Ordblindhed - NAAR det er svært at læse og skrive

Her i filmen møder du Emilie, som i sommer tog sin afgangseksamen på NAAR. Emilie er ordblind og fortæller her om sine oplevelser med at gå i skole.

Ordblindhed er et medfødt og usynligt handicap, der giver vanskeligheder ved læsning og skrivning. For mennesker med ordblindhed tager det lang tid at omsætte bogstaver til sproglyde, som er nødvendige for at danne ord.

Man ved ikke præcist, hvor mange ordblinde der er i Danmark. Men man regner med, at omkring 7-8 % (knapt 400.000) af den danske befolkning er ordblinde (ordblindeforeningen.dk).

 

 

Når et barn bliver testet ordblind, efterlader det ofte både forældre og barn med en masse tanker, følelser og ikke mindst spørgsmål. Derfor inviterer skolens læsevejleder Jeanette til to møder på skolen, hvor alle elever, som netop er testet ordblinde, samt deres forældre deltager sammen. Tanken bag fællesmøderne er, at åbenhed omkring ordblindhed er vigtigt. Her får den enkelte elev en chance for at se, at de ikke er alene.

På det første møde er emnet ordblindhed. Vi vil tale om, hvad ordblindhed er, hvordan det er at være ordblind, men også komme om alt det praktiske i forbindelse med ordblindheden. Det andet møde vil være en forældreintroduktion til LST-programmerne AppWriter og TxtAnalyser - så forældrene får en smagsprøve på, hvordan hjælpeprogrammerne virker.

 

 

Gustav er blind

Vi mener, at skolen grundlæggende skal være et sted, hvor børn og unge udvikler sig, udfordres og lærer noget i et miljø, hvor der er plads til alle og respekt for forskellighederne.

Gustav fra 8. Syd er blind, men klarer sig alligevel i en almindelig klasse på Nørre Aaby Realskole. Han har en støttepædagog, som følger ham og hjælper, når der er behov. Og så har Gustav en fantastisk klasse, som nærmest står i kø for at hjælpe deres blinde kammerat.

Gustav har gået på Nørre Aaby Realskole siden Ællingetiden, og indtil 3. klasse havde han en smule restsyn, som gjorde ham i stand til at se lidt farver og lys. Men nu kan Gustav intet se.

Gustav har madkundskab på samme vilkår som de andre elever i klassen, men for at hjælpe ham lidt på vej har Gustavs støttepædagog Britta nogle gange inviteret Victor, som er synskonsulent, og Edis Adilovic, som også er blind, med i køkkenet. På den måde har Gustav fået råd og vejledning fra en, som har stået i samme situation.

Gustavs klassekammerater har også fået lov at føle på egen krop, hvordan man bliver afhængig af sine øvrige sanser, når øjnene ikke kan bruges. De har eksempelvis skulle gennem en stor motorikbane i gymnastiksalen - med bind for øjnene!

Gustav har ved flere lejligheder fortalt de yngre børn på NAAR om, hvordan det er at være blind. Han har f.eks. været på besøg i børnehaven og i førskolen Ællingerne.

 

Skolen til fremtiden

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle:

– Fokus på bestemte kernefærdigheder og egenskaber

– Kreativitet, idéudvikling og innovation

– STEM-kompetencer

– Teknologiforståelse og teknologietik

– Samarbejde over kulturelle og sproglige skel

Vores skoleform har stærke rødder og heri en tradition for – med rettidig omhu – at navigere efter samfundets behov i relation til den dannelse og uddannelse, som eleverne skal have for at få de bedste muligheder i deres liv og arbejdsliv i en nærtstående fremtid.

 

Eksempler fra NAAR

 

Tysk udveksling på 8. årgang - Scheessel

Hvert år tager en gruppe 8. klasseelever fra Nørre Aaby Realskole på udveksling i Scheeßel i Tyskland. På udvekslingen deltager eleverne i undervisningen på vores tyske venskabsskole Eichenschule og bor privat hos en tysk familie.

 

 

Formålet med udvekslingen er, at eleverne lærer om og oplever tysk sprog, kultur og familieliv, oplever tysk skolestruktur og får en chance for at benytte fremmedsprog (engelsk og tysk) som reel kommunikation.

Et par uge senere er det de danske elevers tur til at tage imod de udvekslingselever fra Tyskland.

 

 

Programmering på skemaet

Det er vigtigt, at eleverne lærer at forstå teknologien - og at være kritisk over for den og dens evt. begrænsninger. Når de lærer at programmere, lærer de, hvad der ligger bag teknologierne og kan derved bedre gennemskue dem.

Samtidigt øver eleverne sig på at arbejde med et projekt, som består af flere forskellige dele. Og hvis tingene ikke går som planlagt eller forventet, bliver de nødt til at prøve igen, indtil det lykkes. De lærer altså også om problemløsning.

Programmering på skoleskemaet er et eksempel på, hvordan vi på Nørre Aaby Realskole har nogle konkrete indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Ét af de 7 samfundsløfter, som vi har givet sammen med Danmarks Private Skoler.

 


Robotter, kodning og kulturudveksling

Den 7. juni 2023 arbejdede eleverne på 2. årgang med kodning af robotten KUBO. På workshoppen lærte eleverne den lille robot at kende, og frem mod den 21. august gjaldt det om at øve sig. For denne dag skulle hele årgangen deltage i STEAM GAMES 2023 Competition i Odense. Konkurrenterne var kinesiske børn.

KUBO er meget simpel at programmere via et TagTile®-kodningsprog (fysiske puslespilsbrikker med kommandoer, som man sætter sammen). Systemet er et godt første skridt til programmering - inden man arbejder med eksempelvis Scratch eller Python.

Konkurrencen bød både på sjove oplevelser, goodie bags, kulturudveksling mellem de danske og kinesiske elever - og ikke mindst muligheden for at styrke elevernes forståelse for IT fra en tidlig alder.

Skolens mangfoldighed

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle:

– Fokus på socioøkonomiske barrierer

– Optag af lavindkomstfamilier -børn og -unge

– Fleksibelt ventelistesystem

– Fripladser

– Økonomisk støtte til udgifter ifm. skolegangen

– Fokus på mønsterbrydere og social mobilitet

Vi kan aktivere værdien ”samfundsansvar” ved at sætte fokus på, at skolens tilbud om uddannelse og dannelse er for alle dem, der kan tilslutte sig skolens tilbud, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Elevens sociale eller socio­økonomiske baggrund skal ikke i sig selv være en hindring for at gå på vores skoler.

 

Eksempler fra NAAR

 

Støtteforening - Frk. Ellas Portemonnæ

Det er vigtigt for os på NAAR, at elevens sociale eller socioøkonomiske baggrund ikke i sig selv skal være en hindring for at gå på skolen.

Frk. Ellas Portemonnæ er navnet på støtteforeningen for Nørre Aaby Realskole. Den er opkaldt efter skolens grundlægger Frk. Ella Jørgensen og hendes portemonnæ (pengepung). Foreningen har eksisteret i sin nuværende form siden 2014. Næsten alle skolens forældre er medlemmer, og i fællesskab sørger de for, at alle har råd til lejrskoleophold, skolepenge og elektronisk udstyr til brug i undervisningen.

I Frk. Ellas Portemonnæ lægger vi penge, der kommer ind via medlemskaber, sponsorater, indtægter fra arrangementer og meget mere. Men de skal ikke blive liggende der. Med Frk. Ellas grundholdning til at hjælpe i tankerne er støtteforeningen et sted, hvor man kan henvende sig, hvis man har et akut behov for økonomisk støtte.

Det er samtidig stedet, hvor man kan søge støtte til et projekt eller en anskaffelse, som vil gavne børnene på skolen. Det kan eksempelvis være:

  • Penge til donationer til skole, børnehave, vuggestue
  • Penge til forbedringer af de fysiske rammer

Alle kan være medlem af Frk. Ellas Portemonnæ. Forældre, bedsteforældre, erhvervslivet, gamle elever, kommende forældre. Alle, der vil vores skole det bedste, er mere end velkomne som medlemmer.

Vi opfordrer alle vores forældre til at være en del af Frk. Ellas Portemonnæ, da den støtte, som foreningen yder, kommer alle vores børn til gode – og for nogle familier kan være afgørende i forhold til, om de har råd til at sende deres barn i skole på NAAR. Det skaber ikke kun tryghed for de familier, som står med udfordringerne. Det skaber tryghed i alle elevers hverdag.

Skolen som forebyggende instans

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle:

– Forebyggelse af mistrivsel

– Fokus på elevfravær

– Samarbejde med forebyggende instanser

– Etablering af omsorgsgrupper

– Børn, unge og voksnes psykiske og fysiske sundhed

Vores skoler kan sætte et aftryk i bestræbelsen på, at flere børn og voksne skal trives og have god psykisk og fysisk sundhed. Vi mener, at der er en nøje sammenhæng mellem vores skolers varetagelse af samfundsansvaret og vores rolle som forebyggende instans.

 

Eksempler fra NAAR

 

Legepatrulje

I foråret 2022 præsenterede vores mini-elevråd skolens nye legepatrulje, som sætter fokus på det sociale liv i frikvartererne ved at sikre endnu mere god leg og et stærkt fællesskab blandt skolens elever.

Legepatruljen holder til under halvtaget i skolegården i 12-pausen mandag-torsdag, hvor elever fra 4., 5. og 6. klasse udlåner legeredskaber og sætter lege i gang.

Den første dag med legepatruljen var en kæmpe succes, som du kan se her i filmen.

Generelt har skolen en kæmpe betydning i forhold til at forebygge problemer, der kan have store konsekvenser for det enkelte menneske og i sidste ende samfundet. Forebyggelse af mistrivsel, fokus på elevfravær og samarbejde med forebyggende instanser er alle eksempler på indsatsområder i et samfundsansvarligt perspektiv. Skolen kan også sætte aftryk ved bevidst at bestræbe sig på, at flere børn, unge og voksne skal have god psykisk og fysisk sundhed.

Legepatruljen skal være med til at styrke fællesskab og trivsel på NAAR, ligesom den sætter fokus på fysisk aktivitet gennem udlån af legetøj, bolde osv.

 

 

Venskabsklasser på NAAR

For eleverne har det stor betydning at kende hinanden, da det danner grobund for sunde fællesskaber, tryghed og trivsel. Venskaber på tværs mellem små og store styrker alle børns trivsel og en positiv skolekultur.

Derfor har vi venskabsklasser på Nørre Aaby Realskole. Når de nye førskoleelever begynder i skole, modtages de af deres venskabsklasser, som er de nuværende 3. klasser. De to årgange er hinandens venskabsklasser, indtil de store er færdige med 7. årgang.

Billedet her er fra en dag i august 2023, hvor venskabsklasserne 1. Syd og 5. Syd mødtes i skolegården til en sjov omgang fange-/navne-/stave-leg.

 

 

 

NAAR kroppen er HOVEDsagen

På Nørre Aaby Realskole bliver børn med forskellige motoriske udfordringer tilbudt et sansemotorisk træningsforløb med Anne Kathrine, som er lærer på skolen og uddannet motorikvejleder.

Anne Kathrine har arbejdet med børns motorik i 20 år og har god erfaring med, hvordan den fundamentale motoriske træning er med til at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Desuden får alle skoler i Middelfart Kommune en gang imellem besøg af en ergoterapeut og en fysioterapeut, som på disse konsulentdage hjælper og kommer med input i forhold til de behov, som den enkelte skole oplever. Billedet her er fra en dag i efteråret 2022, hvor Anne Kathrine sammen med de to konsulenter observerede børnene på 0. årgang med fokus på, hvordan børnene kan sidde rigtigt på stolene – for at finde ro i kroppen og kunne koncentrere sig om det faglige.

 

 

En sund skolebod

Uden mad og drikke duer helten ikke. Således lyder en gammel, dansk talemåde, og ‘heltene’ har brug for sund mad og drikke.

På Nørre Aaby Realskole er vi opmærksomme på børnenes behov for sund mad og motion. Disse faktorer betyder nemlig meget for deres trivsel og i sidste ende det gode læringsmiljø i klassen.

Derfor er vi stolte af vores skolebod, som har et sundt udvalg af mad, drikkevarer og snacks, som stemmer overens med NAAR's kostpolitik.

Skolens fokus på rettigheder og konventioner

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle:

- Frihedsrettigheder og menneskerettigheder

- Fokus på rettigheder og konventioner i hele skolens virke

- Fokus på frihed, demokrati og ligestilling

- Dialog om demokratiske principper

- Elevernes demokratiske dannelse

Rettigheder og konventioner er ikke bare noget, som vi har fokus på af pligt. Det er noget vi har fokus på, fordi det giver mening og harmonerer med vores værdier om samfundsansvar og den frihed, der er grundlaget for vores eksistens og skoletradition.

 

Eksempler fra NAAR

 

Elevrådsmøde med ledelsen

En dag i november var skoleleder Flemming og viceskoleleder Ulrik inviteret med til elevrådsmøde på biblioteket.

Efter mødet sagde Flemming: "Hvor er det fedt, at vi har nogle børn og unge mennesker, der har mod, lyst og vilje til at tage den her lokaldemokratiske opgave på sig".

Elevernes gode input og forslag bliver taget med videre i ledelsens og bestyrelsens arbejde.

Både vores minielevråd og de ældre elevers elevråd er eksempler på, hvordan vi her på NAAR faciliterer nogle dannende fællesskaber, hvor eleverne lærer om forskellighed, at sætte sig i andres sted og lærer om og oplever selvbestemmelse og medbestemmelse.

 

 

NAAR alle er med til at bestemme

I børnehaven bliver der holdt børnemøder, hvor alle får lov at sige deres mening, og alle bliver lyttet til.

Et eksempel kan være valg af ret til en maddag. Og det er faktisk børnene, der bestemmer. Billedet her er netop fra sådan et børnemøde. Der blev foreslået hotdogs, pandekager, pizza og chips - og en afstemning afgjorde, at børnene fik pizza tilberedt på bålet om torsdagen.

På mødet hjalp børnene desuden hinanden med at tegne en pizza med de forskellige ingredienser, som de ønskede - og tegningen udgjorde således indkøbslisten til maddagen.

 

 

NAAR vi bliver hørt

Med jævne mellemrum er der klubmøde for 3. klasserne i SFO Svanereden. Her bliver der eksempelvis talt om, hvad der er dejligt at lave i SFO'en, hvad børnene ønsker sig, og hvordan de har det. Der bliver både talt om alt det gode - men også om det, der trykker.

Børnene er super gode til at deltage i møderne, og 3. klasseklub-møderne er et eksempel på, hvordan børnene bliver inddraget i beslutningeprocesser vedrørende deres egen hverdag. En vigtig del af deres demokratiske dannelse.

Børnenes SFO-tid på NAAR er et dannende fællesskab, hvor de lærer om forskellighed og at sætte sig i andres sted, ligesom de lærer om og oplever medbestemmelse.

 

Elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Aktiviteter og indsatser kan f.eks. omhandle: 

– Aktivering af data om elevernes vej i uddannelsessystemet

– Undervisning, oplysning og vejledning

– Systematik i mål og ansvarsfordeling

– Diversitet i uddannelses- og jobvalg

– Fokus på særligt udfordrede elevgrupper

Det er klart i samfundets interesse, at unge uddanner sig og kommer ud på arbejdsmarkedet. Vores evne til at motivere eleverne til uddannelse og til at oplyse og vejlede dem i at træffe deres valg er afgørende.

 

Eksempler fra NAAR

 

NAAR vi bygger bro til elevernes fremtid

I efteråret 2022 var eleverne i 10. Vest i brobygning på forskellige ungdomsuddannelser. Her i filmen fortæller Victoria og Bastian om deres oplevelser i brobygningsugen.

Brobygning kan foregå på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, hvor de unge skal deltage i undervisningen. Besøget giver indblik i hverdagen, arbejdsformerne og undervisningsmiljøet på uddannelsen, ligesom eleverne får mulighed for at møde andre unge, der er i gang med uddannelsen.

Målet med brobygningen er at give overbygningens ældste elever et bedre kendskab til ungdomsuddannelserne - og at motivere dem til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

 

Goethe-prøve - tysk på højt niveau

I det tidligere forår i 2022 aflagde fire elever fra Nørre Aaby Realskoles 9. årgang skriftlig og mundtlig prøve i tysk for at få et Goethe-Zertifikat. I slutningen af maj blev spændingen udløst, da de fire elever fik overrakt deres eksamensbeviser. De har alle bestået Goethe-prøven - og endda med meget flotte resultater!

Prøven dokumenterer, at man er i stand til at tale og forstå tysk svarende til tredje niveau (B1) af de i alt seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Med et Goethe-Zertifikat i hånden har eleverne et internationalt anerkendt bevis på, at de behersker det tyske sprog, så de kan begå sig og udveksle informationer på et almindeligt, dagligdags niveau.

 

 

NAAR uddannelsesvejen skal vælges

Eleverne på 8. årgang får besøg af to rollemodeller fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation - EEO.

Gennem ung-til-ung-formidling får overbygningselevernes på den måde inspiration til deres uddannelsesvalg.

Rollemodellernes fortællinger skal være med til at vise eleverne, at EUD og EUX er seriøse og attraktive uddannelser, som bør opfattes på lige fod med for eksempel STX og HHX.

Rollemodellernes besøg i vores 8. klasser er et konkret eksempel på, hvordan vi her på Nørre Aaby Realskole understøtter elevernes kvalificerede uddannelsesvalg.

 

Vil du vide mere? Kontakt os her.
Har du spørgsmål?
Vil du vide mere? Kontakt os her.
64 42 15 19

Et aktivt tilvalg

Frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen.

”De frie grundskoler” er en samlet betegnelse for privatskoler, friskoler m.v. Trods de forskellige skoletyper er der tale om det samme koncept: En selvejende institution, der driver skole inden for de rammer, der beskrives i ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Mål og planer for undervisningen kan tilpasses skolens værdigrundlag.

privateskoler.dk kan du læse mere om de frie grundskoler og om det frie skolevalg.

 

Realskole med høj faglighed

Værdier

På Nørre Aaby Realskole giver vi eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at de gode resultater kommer, når vi hver dag lever efter vores værdier gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

På NAAR klarer eleverne sig godt ved de afsluttende prøver, og vi er stolte af at have et af Middelfarts højeste karaktergennemsnit. Men endnu vigtigere er det, at den enkelte elev flytter sig og bliver dygtigere – uanset hvilket udgangspunkt man kommer med.

Vi gør meget ud af at give vores elever de bedste forudsætninger for at klare sig godt i fremtiden. De får derfor både den høje faglighed og den særlige NAAR-ånd med i rygsækken, når de forlader os efter 9. eller 10. klasse.

Fokus på trivsel

For os er det helt naturligt, at forældre til børn på NAAR har forventninger til skolens indsats i forhold til at give den enkelte elev det bedste grundlag for en god og tryg skolegang. Man kan forvente noget særligt af os – tilsvarende forventer vi, at eleverne yder en ordentlig indsats uanset deres faglige udgangspunkt. Og at de opfører sig ordentligt.

Her viser alle omsorg for hinanden. God trivsel er en forudsætning for at bibringe eleverne gode kundskaber og færdigheder. De gode venskaber skabes naturligvis i klasselokalerne, men vores mange traditioner og tilbud medvirker også til, at elevernes netværk styrkes på kryds og tværs. Det gælder også, når børnene mødes i vores SFO efter skoletid.