Årets gang på NAAR

En skole med traditioner

Ferie 2023/2024

Alle datoer er inkluderet.

Første dag efter sommerferien er den 14. august 2023.

Efterårsferie: Uge 42.

Juleferie: Den 21. december 2023 – den 3. januar 2024.

Vinterferie: Uge 7.

Påskeferie: Den 23. marts – den 1. april 2024.

Kristi himmelfart: Den 9. maj - den 12. maj 2024.

Pinseferie: Den 18. maj - den 20. maj 2024.

Grundlovsdag: Den 5. juni 2024.

Sommerferie: Den 29. juni - den 12. august 2024.

O-møder

Orienteringsmøder

I starten af skoleåret (august-september) inviteres forældrene til orienteringsmøder i klasserne. Møderne afholdes samtidigt for begge klasser på en årgang, så fælles informationer kan gives til hele årgangen, mens mere specifikke oplysninger gives, når klasserne går hver til sit undervejs. Udover klasselæreren og klassens matematiklærer deltager faglærere, hvis enten faget eller læreren er ny. I overbygningen vil der altid være en repræsentant for hhv. de naturvidenskabelige og sproglige fag samt kulturfagene.

Klassens lærere vil orientere om arbejdet i klassen, og klasselæreren vil fortælle om klassens sociale liv. Desuden nedsættes der et forældreråd, som arrangerer forskellige arrangementer for klassen i løbet af året.

Skole-hjem-samtaler

I november indkaldes alle forældre til en samtale med to af klassens lærere. For elever i 0.-2. klasse er der desuden samtale i maj/juni, hvor lærere og forældre kan drøfte elevens udbytte af undervisningen. Ved denne samtale deltager dansk- og matematiklæreren.

Forældresamarbejdet er for os helt afgørende i forhold til elevens tryghed og faglighed. Skole-hjem-samtalen er et møde, hvor både vi som skole og I som forældre gensidigt forpligter os til et godt samarbejde om både trivsel og læring for barnet.

Morgensang

Hver dag afholdes der morgensamling for elever i 0.-6. klasse. Der synges en af årstidens sange eller salmer, og vi fejrer dagens fødselarer. Elever, som har læst 1.000, 5.000 eller 10.000 sider, tildeles hhv. diplom, t-shirt eller taske. Derudover gives der praktiske informationer. Varighed ca. 10 minutter.

Skolestart i august

Ved skolestart i august begynder alle elever fra 2.-10. klasse første skoledag med fælles morgensamling i gymnastiksalen. Vi synger skolens sang, og skolens leder byder velkommen. Hvis der er nye ansigter blandt personalet, præsenteres de ved denne lejlighed. Efter morgensamling er resten af første modul med klasselæreren – resten af dagen efter skema.

Elever i 0. og 1. klasse møder først kl. 10. Eleverne fra 3. klasse danner espalier langs den røde løber, og skoleleder og klasselærere står klar med velkomst. Efter en kort samling går eleverne med klasselærerne i klasserne. Skolens leder orienterer forældre om skolen og det forestående samarbejde, inden forældrene går i klasserne til deres børn. Dagen slutter kl. 11.40.

Skolestart i løbet af året

Eleverne modtages ved skolens kontor. Klasselæreren har sørget for, at der er mindst én ’buddy’, der har til opgave at hjælpe den nye elev den første tid. Afhængigt af eleven og elevens alder kan forældre blive i kortere eller længere tid første dag. Vi har typisk en besøgsperiode på en uge, inden det endelige valg træffes.

Fagdage

Vi afholder fagdage fire gange om året. Fagdagene har et fagligt og/eller socialt formål.

Hvis formålet er fagligt, har klassens faglærere mulighed for at fordybe sig i et emne sammen med klassen. Nogle emner egner sig bedre til et længere, sammenhængende forløb over seks lektioner; f.eks. hvis der kommer gæstelærere, hvis der er nogle praktiske øvelser, eller hvis man skal ud af huset. Det giver desuden muligheden for at bearbejde indtrykkene fra disse oplevelser umiddelbart i forlængelse af f.eks. besøg af en gæstelærer. For afgangsklassernes vedkommende vil fagdagen i foråret være tilpasset de fag, som klassen har fået udtrukket i hhv. den humanistiske og den naturvidenskabelige blok.

Når der er fagdage, kan sigtet også være socialt; at styrke det sociale liv i klassen. Det kan være øvelser og samtaler i klassen eller på årgangen, måske med en gæstelærer, men det kan også være ture ud af huset. Ofte vil disse fagdage være med klasselæreren. Det er vigtigt, når vi gennemfører den almindelige undervisning, at der er et godt læringsmiljø i klassen; herunder trivsel i klassen. Derfor kan fagdagen også blive brugt til at styrke trivslen i klassen, så man til stadighed er tryg ved hinanden og dermed får det optimale ud af undervisningen.

Skolens fødselsdag

Nørre Aaby Realskole har fødselsdag den 19. august. Fødselsdagen fejres med is til alle kl. 10, hvor skolens leder udråber et længe leve for NAAR.

Idrætsdag

Som indledning på skoleåret afholdes der hvert år idrætsdag i begyndelsen af september. Idrætsaktiviteter i forskellige afskygninger gennemføres med det sigte, at eleverne dels får rørt sig (måske også lattermusklerne) og dels får lært hinanden lidt bedre at kende; der er traditionelt altid nye elever i stort set alle klasser efter en sommerferie.

Temauge

Èn gang om året holder vi fælles temauge for alle årgange. Eleverne sammensættes på tværs af klasser og årgange og arbejder med et fælles emne. ”Kina”, ”Trivsel”, ”Gamle Dage” og ”Dét forandrede verden” har været blandt emnerne. I skoleåret 2022/2023 er temaet ”Byen i fremtiden”.

Formålet med temaugen er dobbeltsigtet; vi ønsker, at eleverne arbejder med et emne, så de tilegner sig viden om emnet – både generelt og mere specifikt i et delemne. Desuden giver holddelingen på tværs af klasser og årgange eleverne mulighed for at knytte nye venskaber. Endelig opdager eleverne, at elever på alle alderstrin kan byde ind med viden og idéer til processen.

Temaugen afsluttes ofte med, at forældre og søskende inviteres til at komme på skolen torsdag eftermiddag for at se og høre resultatet af ugens arbejde.

Skolernes motionsdag

Fredag inden efterårsferien deltager alle elever i skolernes motionsdag. Ruterne er tilpasset alderstrin; de yngste løber i lukket område omkring Eisbjerghushaven, mellemtrinnet løber en rute i Nørre Aaby, mens de ældste elever i overbygningen løber en tur på ca. 10 kilometer. Dagen begynder fælles i klasserne og slutter til middag – de ældste elever kan gå hjem, når de har gennemført ruten.

Terminsprøver

Vi holder terminsprøver for 9. og 10. årgang i uge 11 og uge 44.

Terminsprøverne er en god øvelse i at gå til eksamen. Jo bedre en oplevelse, eleven får til terminsprøven, desto mindre nervøs vil han/hun være til afgangsprøverne - og senere til de rigtige eksaminer.

Karaktergivning

1. termin
Eleverne på 3.-10. årgang får karakterer, som kan bruges i forbindelse med skole-hjemsamtaler i uge 46-49. I en række fag kan der knyttes en kommentar til eleverne.

Arbejdsindsatsen vurderes i alle fag på 7.-10. årgang (en samlet vurdering for faget - mundtligt og skriftligt).

2. termin
I uge 11 er der karakterafgivelse til eleverne på 3.-10. årgang.

Til karaktererne skal der knyttes en kommentar til eleverne i en række fag. Kommentarerne skal indeholde en beskrivelse af mulighed for progression i elevens udvikling; både fagligt og socialt.

Årskaraktererne til eleverne på 8.-10. årgang skal være afgivet, før de skriftlige prøver begynder.

3. termin
I juni får 3.-7. årgang terminskarakterer, mens 6.-8. årgang er til mundtlige årsprøver og 9.-10. årgang til afgangsprøver.

Forsøg på 3. årgang 2023/2024

Vi har som en forsøgsordning valgt, at eleverne på 3. årgang ikke får karakterer i dette skoleår. I stedet bliver der mulighed for en ekstra skole/hjem-samtale i foråret, ligesom da eleverne gik i 1. og 2. klasse.

Der vil i forårets samtale være fokus på overgangen til mellemtrinnet, der begynder i 4. klasse.

Juleklippedag

Når julemåneden står for døren, indfinder julestemningen sig i den grad på vores gamle skole.

Klasselokalerne bliver flot pyntet, når vi holder juleklippedag for alle årgange lige omkring den 1. december.

Fastelavn

På Nørre Aaby Realskole holder vi fastelavnsfest for eleverne på 0.-5. årgang. Fastelavn er en gammel tradition på NAAR. Her er hygge og samvær i fokus.

Vi begynder dagen med morgensang i Tumlesalen, hvorefter 0.-1. årgang går i gang med at slå katten af tønden. I 3.-4. lektion får 2.-5. årgang lov.

Eleverne bruger nogle billedkunsttimer på at udsmykke tønderne.

Skolefest

I februar afholdes der skolefest for skolens elever. Torsdag er der fest for eleverne i 6.-10. klasse. Efter skolekomedien, som 10. klasse står for, spilles der op til dans med mobilt diskotek. Elevrådet står for underholdning undervejs. Forældre er som regel IKKE med til denne fest.

Eleverne i 0.-5. klasse holder fest om fredagen. Skolens kor optræder, og 10. klasse spiller skolekomedie, inden der er diskotek i Tumlesalen for 4.-5. klasse og mini-diskotek ved skolekøkkenet for de yngste i 0.-3. klasse. Der bliver dækket op til forældrene i gymnastiksalen og i nogle af klasselokalerne. Familierne kan købe mad og drikke – bl.a. middagsbuffet fra slagteren – og medbringer selv service.

Førskole

Fra 1. marts og frem til sommerferien er vores SFO også hjemsted for vores Ællinger: De børn, som begynder i børnehaveklassen efter sommerferien.

Når alle de andre børn er i skole, er vores Ællinger det også. To voksne indfører dem med leg og læring i skolelivet – og giver dem en fortrolighed med skolen, de store elever og de ansatte.

Læs mere her.

Årsprøver

De skriftlige årsprøver for 6.-8. årgang ligger i begyndelsen af maj, mens de mundtlige årsprøver ligger i de sidste uger inden sommerferien.

Til årsprøverne får eleverne øvet hele prøvesituationen - og de bliver afklaret i forhold til deres faglige niveau, så de ved, hvad de skal arbejde mere med.

Sidste skoledag for afgangseleverne

Afgangseleverne begynder dagen med morgenmad sammen med deres lærere. Om formiddagen går 9. og 10. årgang en udendørs rute rundt på NAAR's område. Her bliver der spillet musik, sunget sange, kastet med karameller osv. Senere inviterer afgangsklasserne til underholdning i salen, og vi slutter af med fælles Boogie Woogie for hele skolen.

Afgangsprøver

På Nørre Aaby Realskole følger vi Børne- og Undervisningsministeriets love og regler om folkeskolens prøver.

Rundbolddag

Traditionen tro holder vi rundbolddag den dag, hvor afgangseleverne skal til translokation. 

Kl. 8.20-9.50 rydder eleverne på 0.-8. årgang op i klasserne, hygger osv.
Kl. 10.10-11.40 er der rundboldturnering på boldbanerne. Herefter har eleverne fri.

Translokation

Torsdag inden sommerferien afslutter vi skoleåret med translokation. Vi siger farvel til årets afgangselever med sang, underholdning og taler i gymnastiksalen. Jubilarer er også meget velkomne til denne begivenhed.

Efter translokationen er der fotografering af afgangsklasserne, og der er reception for afgangseleverne og deres familier, lærerne og evt. jubilarer i gymnastiksalen.

Minitranslokation

Fredag formiddag inden sommerferien sender vi 3. årgang godt videre, når der bliver holdt minitranslokation i gymnastiksalen.

Efter en sommerferietale fra skoleleder Flemming Christensen og to taler fra årgangens klasselærere springer eleverne ned fra scenekanten - og dermed ind i livet som mellemtrinselever på NAAR.

Afslutning inden sommerferien

Den sidste dag inden sommerferien holder vi afslutning i gymnastiksalen for 4.-8. årgang.

Vi synger feriesangen, og skolelederen holder en sommerferietale.