Indskoling

NAAR skolelivet begynder

Fra børnehaveklasse
til 3. klasse

Velkommen til NAAR, hvor vi sammen skaber en positiv og lærerig start på skolelivet.

På Nørre Aaby Realskole tror vi på, at tryghed er en forudsætning for læring. Derfor stræber vi konstant efter at skabe et miljø, hvor alle elever føler sig set, hørt og støttet i deres personlige og faglige udvikling.

Dagligdagen er præget af en rar atmosfære, hvor faste rammer og kendte strukturer giver børnene en følelse af tryghed.

De voksne er tydelige og guider og støtter børnene – både som gruppe og på individuelt niveau.

I klasserne skaber vi ro med klare forventninger og anerkendelse.

Vi vægter dialog og samarbejde med forældrene højt.

Morgensang
Hver dag begynder eleverne i 0.-6. klasse med fælles morgensang, hvor vi også fejrer dagens fødselarer. Elever, som har læst 1.000, 5.000 eller 10.000 sider, tildeles hhv. diplom, t-shirt eller taske. Derudover gives der praktiske informationer.

Togvagt
Vi bor lige ved togstationen, ligesom bussen kører næsten lige til døren. Når børnene på 0.-6. årgang kommer om morgenen eller skal hjem om eftermiddagen, bliver de fulgt fra bus og tog af en medarbejder på skolen - togvagten.

Venskabsklasser
For eleverne har det stor betydning at kende hinanden, da det danner grobund for sunde fællesskaber, tryghed og trivsel. Venskaber på tværs mellem små og store styrker alle børns trivsel og en positiv skolekultur.

Derfor har vi venskabsklasser på Nørre Aaby Realskole. Når de nye førskoleelever begynder i skole, modtages de af deres venskabsklasser, som er de nuværende 3. klasser. De to årgange er hinandens venskabsklasser, indtil de store er færdige med 7. årgang.

Ingen karakterer på 3. årgang
Vi har som en forsøgsordning valgt, at eleverne på 3. årgang ikke får karakterer i dette skoleår (2023/2024). I stedet bliver der mulighed for en ekstra skole/hjem-samtale i foråret, ligesom når eleverne går i 1. og 2. klasse.

Der vil i forårets samtale være fokus på overgangen til mellemtrinnet, der begynder i 4. klasse.

Skole-hjem-samtaler

I november indkaldes alle forældre til en samtale med to af klassens lærere. For elever i 0.-2. klasse er der desuden samtale i maj/juni, hvor lærere og forældre kan drøfte elevens udbytte af undervisningen. Ved denne samtale deltager dansk- og matematiklæreren.

Forældresamarbejdet er for os helt afgørende i forhold til elevens tryghed og faglighed. Skole-hjem-samtalen er et møde, hvor både vi som skole og I som forældre gensidigt forpligter os til et godt samarbejde om både trivsel og læring for barnet.

Børnehaveklassen

Hvordan er det at være barn i 0. klasse på NAAR?

Forældre, der sender deres børn i børnehaveklasse på Nørre Aaby Realskole, kan forvente en tryg skolestart. I 0. klasse bliver børnene en del af et fællesskab på tværs af årgangen og på tværs af køn.

I børnehaveklassen introducerer vi bogstaver, tal og grundlæggende regnefærdigheder. Mange børn vil også kunne læse små, lydrette ord efter 0. klasse.

Vigtigst af alt er vores indsats for at opbygge en følelse af trivsel og tryghed. Alle skal have en følelse af at høre til. Derfor bruger vi meget tid på at lære hinanden at kende i klassen, og børnene får medbestemmelse i forhold til klassereglerne. I starten af skoleåret har børnene legemakkere i frikvartererne, da gode relationer skaber trivsel.

Vi arbejder med børnenes selvværd og selvtillid, skaber klare regler og grænser og lægger vægt på, at det er okay at være forskellige.

Fokus:

 • Socialt fokus på social forståelse, trivsel, og relationsopbygning.
 • Sprogvurderingstest og samarbejde med læsevejleder, matematikvejleder, AKT, ergoterapeut og logopæd med specialisering i tale og hørelse.
 • Stor opmærksomhed på individuelle behov og tryghed.

Udvikling og overgang:

 • Børnene udvikler sig bl.a. gennem leg og samarbejde.
 • Den lærer, som eleverne skal have i 1. klasse, har 2 lektioner ugentligt i 0. klasse, så børn og underviser lærer hinanden at kende.

1. klasse

Hvordan er det at være elev i 1. klasse på NAAR?

At gå i 1. klasse på Nørre Aaby Realskole er en oplevelse af tryghed, hvor børnene føler sig velkomne og støttet i deres første ’rigtige’ skoleår.

Samtidig er det en lærerig tid, hvor der er fokus på at knække læsekoden og på de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik, som udgør et solidt fundament for børnenes fremtidige læring.

Det er vigtigt, at der bliver skabt et trygt klasserum, hvor alle kan komme til orde og blive hørt. Vi lærer børnene, at det er ok at svare forkert. Vi er her i skolen for at lære.

Fokus:

 • Klassens sammenhold – gode relationer, gensidig respekt, ansvar.
 • Gode relationer til parallelklassen og venskabsklassen på 5. årgang.
 • Konflikthåndtering – nedtrapning og løsninger.
 • At knække læsekoden og begyndende automatisering.
 • Individuel og fælles fortælling skriftligt og mundtligt.
 • Bogstavskrivning og korrekte skriveveje.
 • Talkendskab.
 • Plus- og minusstrategier.
 • Former og figurer.

Overgang og udvikling:

 • Vi overvåger elevernes faglige udvikling gennem den daglige undervisning, ligesom denne understøttes af evaluering og test.
 • Vi har sparring med læse- og matematikvejleder.
 • Børnene oplever en tryg og rolig overgang til 2. klasse, hvor de fortsætter med kendte lærere.

2. klasse

Hvordan er det at være elev i 2. klasse på NAAR?

I 2. klasse er der fortsat fokus på, at eleverne skal opleve tryghed. Alle skal ses og høres hver dag, og om morgenen er der ro til, at alle kan fortælle, hvis de har oplevet noget, som de har lyst til at dele. Derigennem lærer eleverne både at tale foran andre, men også at lytte, når andre taler - og herigennem opøves respekten for hinanden.

Vi arbejder på det trygge klasserum, hvor alle bliver set og hørt. Dette sker i tæt dialog og samarbejde med forældrene. Vi arbejder for, at børnene lærer, at vi alle er forskellige med forskellige kompetencer.

Vi vægter det højt, at vores elever udviser respekt for andres meninger og de almindelige regler i klassen. Vi holder ro i klassen, har en rolig omgangsform, spørger om lov og markerer, når vi ønsker ordet.

Efter behov er der legeaftaler i 1. frikvarter, så alle er sikret nogen at lege med. Gennem lege og spil lærer børnene både at vinde og tabe.

Vi lægger stor vægt på, at forældrene bakker op om trivslen og det sociale liv i klassen, bl.a. via legeaftaler på kryds og tværs i fritiden.

Læsning 

Læse-træning er vigtigt - såvel individuelt, makkervis og fælles i klassen. Derfor læser vi HVER DAG. I 2. klasse er de fleste elever ved at have knækket læsekoden, så derfor er der ikke længere kun fokus på, hvordan man læser, men også på at forstå, hvad man læser. Elevernes læsning foregår i meget tæt samarbejde med hjemmet, og det er en klar forventning, at der læses min. 20 min. hjemme mindst fem dage om ugen.

I 2. klasse har vi også fokus på stavning – især på de 120 ord – og det både vha. individuelle, skriftlige opgaver, fysiske opgaver som f.eks. hente-diktater og sjove spil med læringsmæssigt sigte.

Læring på tværs

Vi har de sidste par år haft et særligt fokus på, at klasserne lærer på tværs. Derfor har vi én lektion om ugen været ude på læse-løb sammen med parallelklassen. Heri er der masser af læring og læsetræning, men der er også plads til dannelsen af nye venskaber og en styrkelse af de sociale relationer. Det er svært at drille nogen, som man har respekt for, og det er lettere at føle sig tryg, når man hver morgen mødes af kammerater, som man har haft det sjovt sammen med.

Matematik

I matematik træner eleverne det at sige tallene, og de lærer at kende deres plads i talsystemet. De træner desuden plus og minus og har samtaler om matematik, hvor de skal knytte dagligdags begreber til matematikkens verden. I 2. klasse indlærer eleverne nogle faste regnemetoder.

Fokus:

 • Ligesom i 1. klasse har vi i 2. klasse fokus på at skabe et trygt, rart, lærerigt, udviklende og sjovt fællesskab.
 • Dagligdagen præges af faste rammer og kendte strukturer.
 • Læsetræning og stavning.
 • Matematiske begreber og regnemetoder.
 • Sociale kompetencer som respekt og ansvar.

Overgang og udvikling:

 • Forældresamarbejde og evalueringer sikrer faglig udvikling.
 • Det er som regel de samme lærere, der følger eleverne i 3. klasse, hvilket er med til at sikre en tryg overgang.

3. klasse

Hvordan er det at være elev i 3. klasse på NAAR?

At begynde i 3. klasse på Nørre Aaby Realskole opleves som en naturlig overgang fra de første to skoleår. Eleverne oplever nu at være ’de store’ i indskolingen, hvilket betyder øgede forventninger til ansvar for egen læring og trivsel. Denne overgang sker inden for velkendte rammer og med fortsat støtte fra kendte voksne, hvilket skaber et trygt miljø, hvor eleverne kan fokusere på både faglige og sociale aspekter af deres skolegang.

I 3. klasse fastholdes fokus på tryghed som grundlag for læring. Klasseværelset er stadig et sted for fælles og rolig opstart, ugentlige lege- eller hyggetimer, samt regelmæssige legegrupper. Tydelige forventninger og tæt samarbejde med forældrene er afgørende for at opretholde et trygt læringsmiljø.

På 3. årgang fortsætter motion en gang om ugen, og eleverne har regelmæssige møder med deres venskabsklasse fra 7. årgang. En særlig ansvarsfølelse opstår, når 3. klasses elever bliver venskabsklasse for Ællingerne, de kommende 0. klasser. Fra midten af 3. klasse introduceres brugen af computere som en integreret del af undervisningen.

Fokus:

 • Øget vægt på retstavning i forhold til børnestavning.
 • Forståelse af læst tekst gennem forskellige litteraturdidaktiske metoder.
 • Indføring i små samtaler og læsning af korte tekster på engelsk.
 • Kendskab til ordklasser som navneord, tillægsord, udsagnsord og egennavne.
 • Fremme af positiv adfærd, herunder at sige ja til andre.
 • Opfordring til at være opmærksom på klassekammerater og invitere dem til leg.
 • Stimulering af lyttefærdigheder og opmuntring til at dele følelser.
 • Introduktion til konflikttrappen og strategier til konflikthåndtering.

Udvikling:

 • Eleverne udvikler sig til mere sikre og automatiserede læsere med øget kendskab til retstavningsregler.
 • Deres evne til at føre samtaler og udføre enkle opgaver på engelsk styrkes.
 • Længere koncentration og evnen til at udsætte umiddelbare behov forbedres.
 • Efter 3. klasse forventes eleverne at kunne tage ansvar for deres opførsel, yde deres bedste i timerne og holde styr på deres ting. Dette sikres bl.a. gennem daglige samtaler med eleverne, tæt dialog med forældrene samt årlige læse-, stave- og matematiktests.

Overgangen til 4. klasse

Nogle klasser fortsætter med de samme lærere, mens andre oplever et lærerskifte i 4. klasse. Overgangen er præget af overlevering mellem afgivende og modtagende lærere for at sikre kontinuitet og tryghed.

Overvejer I et skoleskift?

At skifte skole er en stor beslutning, og vi forstår, at det er en rejse, der kræver grundig overvejelse.

Tøv ikke med at kontakte os, så vi kan tage en snak om mulighederne på Nørre Aaby Realskole.