Praktiske
informationer

Til nye elever på NAAR

Indmeldelse

Indmeldelse på Nørre Aaby Realskole sker ved at udfylde opskrivningsblanketten og trykke på send. Det er vigtigt, at alle felterne på blanketten bliver udfyldt korrekt.

Ring evt., og tal med kontoret, hvis du er i tvivl. Vores telefonnummer er 6442 1519.

Vi sender en bekræftelse, når vi har modtaget indmeldelsen.

På det tidspunkt, vi meddeler, at jeres barn kan optages som elev på skolen, indbetales et indmeldelsesgebyr på 500 kr., inden optagelsen er en realitet, samt 1 måneds skolepenge i depositum.

Ved udmeldelse er der 2 måneders opsigelse til den første i en måned. Overholdes denne opsigelsesfrist ikke, pålægges et gebyr svarende til 2 måneders skolepenge (uanset tidspunkt på skoleåret).

 

Efter indmeldelsen vil vi oplyse jeres kundenummer og bede jer tilmelde betalingen til PBS. Er I ikke tilmeldt PBS, koster det 75 kr. i gebyr pr. opkrævning.

Priser

Gældende priser:
Alle klassetrin koster 1.460 kr. i 11 måneder pr. elev.
Der ydes rabat for 3. søskende med samme bopælsadresse. Rabatten udgør 730 kr. pr. måned. 

Skolepenge pr. 1. august 2024:
Alle klassetrin koster 1.500 kr. i 11 måneder pr. elev.
Der ydes rabat for 3. søskende med samme bopælsadresse. Rabatten udgør 750 kr. pr. måned.

Ved udmeldelse er der 2 måneders opsigelse til den første i en måned.

Fremtidig prisudvikling
Medmindre særlige forhold gør sig gældende, stiger skolepengene med 2,5 % pr. år.

Denne praksis sikrer, at skolens indtægter følger med inflationen og de stigende omkostninger ved at drive skole, så Nørre Aaby Realskole kan opretholde kvaliteten af den skolegang, vi tilbyder.

Gældende SFO-priser:
SFO morgenmodul kl. 6.30 - 7.45: 600 kr. pr. måned.
SFO eftermiddagsmodul kl. 13.35/11.40 - 17.00/16.30: 850 kr. pr. måned.
Fuldt modul (dækker morgen og eftermiddag): 1.450,00 kr. pr. måned. 

Klippekort koster 800 kr. for 10 gange.

SFO-priser pr. 1. august 2024:
SFO morgenmodul kl. 6.30 - 7.45: 615 kr. pr. måned.
SFO eftermiddagsmodul kl. 13.35 - 17.00 (fredag kl. 11.40 - 16.30): 875 kr. pr. måned.
Fuldt modul (dækker morgen og eftermiddag): 1.490,00 kr. pr. måned.

Fælles for alle tre moduler er, at der betales for 11 måneder årligt, da juli er betalingsfri.

Klippekort til SFO koster 820 kr. for 10 gange, hvilket betyder, at der betales pr. gang (morgen eller eftermiddag), hvor barnet kommer i SFO. Klippekortet gælder for et skoleår og kan ikke bruges i ferier eller på skolefridage.

Sommerferie: 665 kr. pr. uge i juli.

Ved udmeldelse er der 1 måneds opsigelse til den første i en måned.

Fripladstilskud:
Alle forældre oplyses hvert år midt i august om mulighederne for at søge fripladstilskud, som er en delvis nedsættelse af skolepengene og SFO-betaling.

Befordringstilskud:
Skolens administration vil indberette alle elever, der er berettiget til befordringstilskud. Når skolen modtager tilskuddet, vil vi fordele beløbene.

Optagelse

Skolens leder forestår indskrivningen af elever til skolen efter følgende retningslinjer:

a) Søskende til børn på Nørre Aaby Realskole.
b) Børn, der har stået længst på evt. venteliste.
c) Øvrige børn.

Ovenstående prioritering kan fraviges, når pædagogiske grunde taler herfor. Derfor oplyser skolen ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse – bl.a. antallet af søskendebørn på ventelisten, kønsfordeling i klasserne, evt. omgængere o.a. Antal på venteliste kan oplyses i intervaller af 10; mindre end 10, mellem 10 og 20 osv.

Elever, der skal begynde til et skoleårs start, får tidligst tilbudt plads på skolen efter efterårsferien i året før. Hvis man tager imod denne plads, betales et depositum svarende til 1 måneds skolepenge. Ønsker man derefter ikke at gøre brug af pladsen eller at udskyde skolestarten, refunderes det indbetalte depositum ikke. Ellers vil det indbetalte depositum udgøre den første måneds skolepenge.

Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 500.

Venteliste

Hvis Nørre Aaby Realskole ikke umiddelbart kan tilbyde en elev plads i en klasse på skolen, tilbydes forældrene at skrive barnet på venteliste.

Opskrivning gælder, indtil I bliver tilbudt en plads. Bliver man tilbudt en plads, men takker nej, er det muligt at fortsætte på ventelisten, men opskrivningsdatoen vil blive ændret til den dato, hvor man takker nej. Det vil altså have indflydelse på ventelisteplaceringen.

Det er en forudsætning, at den opskrevne selv sørger for, at e-mail-adresse og telefonnumre er ajourført, så Nørre Aaby Realskole kan få kontakt til jer vedrørende en evt. plads. Kan vi ikke komme i kontakt med jer på en af de to muligheder, vil vi slette barnet fra ventelisten.

For elever på venteliste til 1.-9. årgang opkræves kr. 200 pr. barn ved optagelse på venteliste og derefter kr. 200 pr. barn én gang hvert skoleår. For elever på venteliste til 0. årgang opkræves 500 kr. i ventelistegebyr én gang.

Særligt for førskolebørn - Ællingerne

Ved tilmelding optages barnet på skolens venteliste, og der betales et opskrivningsgebyr på kr. 500. Betalingsdato er anciennitetsdato. Den 1. december året før skolestart (som er 1. marts) meddeler skolen, hvilke elever der er optaget i førskolen, og der skal indbetales indmeldelsesgebyr på kr. 500 samt et depositum på én måneds betaling. Ønsker man derefter ikke at gøre brug af pladsen eller at udskyde skolestarten, refunderes det indbetalte depositum ikke. Ellers vil det indbetalte depositum udgøre den første måneds skolepenge.

Optagelse sker efter retningslinjerne, som er beskrevet ovenfor – dog har eventuelle omgængere fra skolens 0. klasser fortrinsret.