Fokusområder

Vuggestue og børnehave

Personlig udvikling

Barnet skal føle sig som en værdifuld del af det fællesskab, der er i institutionen. Barnet skal kunne mærke egne grænser, kunne sige til og fra – og dermed også kunne indgå i det sociale fællesskab. Barnet skal føle sig set, hørt og forstået.

Sociale kompetencer

De sociale kompetencer udvikles i samvær med andre, både børn og voksne, og dermed også gennem venskaber, i grupper og kulturer. Der er vigtigt, at barnet udvikler empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder. Børnene skal i omsorg og respekt have mulighed for at lære at danne konstruktive og nære relationer til andre mennesker.

Sprog

Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre – og dermed også blive forstået af andre. Sproget skal udvikles gennem alle hverdagens aktiviteter og praktiske gøremål. Børnene skal støttes i deres interesse for bogstaver og tal samt have mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder og med forskellige kommunikationsmidler. Børnene skal opmuntres og udfordres til at bruge sproget på deres individuelle sproglige niveau.

Motorik

Krop og bevægelse er et redskab til at erobre verden. Ved at styrke og udvikle børnenes motoriske færdigheder styrker vi også deres muligheder for at udvikle sig. Det er vigtigt, at børnene oplever glæde ved at udfolde sig motorisk. Det skal være sjovt og udfordrende at være aktiv – og hele tiden opdage, at kroppens muligheder er mangfoldige. Børnene får en viden om deres krop, hvilket også skærper deres sanser, sundhed og trivsel.

Natur

Børnene skal have kendskab til den natur, vi er omgivet af. Børnenes sanser udvikles og skærpes gennem eksperimenter og oplevelser i naturen. Det er vigtigt, at børnene lærer at have respekt for naturen. At bruge naturen som lege- og læringsrum danner et godt grundlag for interesse, respekt og ansvarlighed.

Kultur og værdier

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at vi forstår vore egne rødder, og hvor vi kommer fra. Kultur er også traditioner og normer, der giver børnene mulighed for at møde andre med åbenhed, respekt og tolerance. Børnene skal have oplevelser, som bidrager til deres kreativitet og udtryksformer – og inspirerer dem til at udtrykke sig kreativt.