Årets gang på Nørre Aaby Realskole.


På denne side kan du læse lidt om de forskellige begivenheder, som er en fast del af skoleåret på Nørre Aaby Realskole.

Ferie i skoleåret 2018/19

Efterårsferie: Uge 42.

Juleferie: Den 22. december 2018 – den 3. januar 2019.

Vinterferie: Uge 7.

Påskeferie: Den 13. april – den 22. april 2019.

Sommerferie: Uge 27, 28, 29, 30, 31 og 32.

Første dag efter sommerferien er mandag den 12. august 2019.

Se SFO Svaneredens ferie- og lukkedage her.

O-møder – orienteringsmøder
I starten af skoleåret (august-september) inviteres forældrene til orienteringsmøder i klasserne. Møderne afholdes samtidigt for begge klasser på en årgang, så fælles informationer kan gives til hele årgangen, mens mere specifikke oplysninger gives, når klasserne går hver til sit undervejs. Udover klasselæreren og klassens matematiklærer deltager faglærere, hvis enten faget eller læreren er ny. I overbygningen vil der altid være en repræsentant for hhv. de naturvidenskabelige og sproglige fag samt kulturfagene.

Klassens lærere vil orientere om arbejdet i klassen, og klasselæreren vil fortælle om klassens sociale liv. Desuden nedsættes der et forældreråd, som arrangerer forskellige arrangementer for klassen i løbet af året.

Skole-hjem-samtaler
I november indkaldes alle forældre til en samtale med elevens lærere. Vi arrangerer det således, at en familie møder lærerne for alle børn i familien. Familien skal således kun møde på skolen én aften. For elever i 0.-2. klasse er der desuden samtale i maj/juni, hvor lærere og forældre kan drøfte elevens udbytte af undervisningen. Ved denne samtale deltager dansk- og matematiklæreren.

Morgensang
Hver dag afholdes der morgensamling for elever i 0.-6. klasse. Der synges en af årstidens sange eller salmer, og vi fejrer dagens fødselarer. Elever, som har læst 1.000, 5.000 eller 10.000 sider, tildeles hhv. diplom, t-shirt eller taske. Derudover gives der praktiske informationer. Varighed ca. 10 minutter.

Skolestart i august
Ved skolestart i august begynder alle elever fra 2.-10. klasse første skoledag med fælles morgensamling i gymnastiksalen. Vi synger skolens sang, og skolens leder byder velkommen. Hvis der er nye ansigter blandt personalet, præsenteres de ved denne lejlighed. Efter morgensamling er resten af første modul med klasselæreren – resten af dagen efter skema.

Elever i 0. og 1. klasse møder først kl. 10.30. Eleverne fra 3. klasse danner espalier langs den røde løber, og skoleleder og klasselærere står klar med velkomst. Efter en kort samling i Tumlesalen går eleverne med klasselærerne i klasserne. Skolens leder orienterer forældre om skolen og det forestående samarbejde, inden forældrene går i klasserne til deres børn. Dagen slutter kl. 12.

Ællingestart i marts
Førskolebørnene begynder i førskolen ”Ællingerne” 1. marts. Vi begynder kl. 9.30 i Tumlesalen med en lille sang. Derefter byder skolens leder velkommen, inden personalet orienterer om dagens program. Første skoledag slutter kl. 12, men der er mulighed for at fortsætte i SFO.

Skolestart i løbet af året
Eleverne modtages ved skolens kontor af skolens leder. Klasselæreren har sørget for, at der er mindst én ’buddy’, der har til opgave at hjælpe den nye elev den første tid. Afhængigt af eleven og elevens alder kan forældre blive i kortere eller længere tid første dag. For nogle kan en kort prøveperiode på op til en uge være en mulighed, inden det endelige valg træffes.

Fagdage
Vi afholder fagdage fire gange om året. Fagdagene har et fagligt og/eller socialt formål.

Hvis formålet er fagligt, har klassens faglærere mulighed for at fordybe sig i et emne sammen med klassen. Nogle emner egner sig bedre til et længere, sammenhængende forløb over seks lektioner; f.eks. hvis der kommer gæstelærere, hvis der er nogle praktiske øvelser, eller hvis man skal ud af huset. Det giver desuden muligheden for at bearbejde indtrykkene fra disse oplevelser umiddelbart i forlængelse af f.eks. besøg af en gæstelærer. For afgangsklassernes vedkommende vil fagdagen i foråret være tilpasset de fag, som klassen har fået udtrukket i hhv. den humanistiske og den naturvidenskabelige blok.

Når der er fagdage, kan sigtet også være socialt; at styrke det sociale liv i klassen. Det kan være øvelser og samtaler i klassen eller på årgangen, måske med en gæstelærer, men det kan også være ture ud af huset. Ofte vil disse fagdage være med klasselæreren. Det er vigtigt, når vi gennemfører den almindelige undervisning, at der er et godt læringsmiljø i klassen; herunder trivsel i klassen. Derfor kan fagdagen også blive brugt til at styrke trivslen i klassen, så man til stadighed er tryg ved hinanden og dermed får det optimale ud af undervisningen.

Skolens fødselsdag
Nørre Aaby Realskole har fødselsdag den 19. august. Fødselsdagen fejres med is til alle kl. 10, hvor skolens leder udråber et længe leve for NAAR.

Idrætsdag
Som indledning på skoleåret afholdes der hvert år idrætsdag i begyndelsen af september. Eleverne i 10. klasse planlægger dagen for overbygningen, mens lærerne har arrangeret dagen for resten af skolen. Idrætsaktiviteter i forskellige afskygninger gennemføres med det sigte, at eleverne dels får rørt sig (måske også lattermusklerne) og dels får lært hinanden lidt bedre at kende; der er traditionelt altid nye elever i stort set alle klasser efter en sommerferie.

Skolernes motionsdag
Fredag inden efterårsferien deltager alle elever i skolernes motionsdag. Ruterne er tilpasset alderstrin; de yngste løber i lukket område omkring Eisbjerghushaven, mellemtrinnet løber en rute i Nørre Aaby, mens de ældste elever i overbygningen løber en tur på ca. 10 kilometer. Dagen begynder fælles i klasserne og slutter til middag – de ældste elever kan gå hjem, når de har gennemført ruten.

Temauge
Èn gang om året holder vi fælles temauge for alle årgange. Eleverne sammensættes på tværs af klasser og årgange og arbejder med et fælles emne. ”Kina”, ”Trivsel”, ”Gamle Dage” og ”Dét forandrede verden” har været blandt emnerne, og hvert tredje år omdanner vi hele skolen til et minisamfund, når temaugen hedder ”Byen”.

Formålet med temaugen er dobbeltsigtet; vi ønsker, at eleverne arbejder med et emne, så de tilegner sig viden om emnet – både generelt og mere specifikt i et delemne. Desuden giver holddelingen på tværs af klasser og årgange eleverne mulighed for at knytte nye venskaber. Endelig opdager eleverne, at elever på alle alderstrin kan byde ind med viden og idéer til processen.

Temaugen afsluttes ofte med, at forældre og søskende inviteres til at komme på skolen torsdag aften for at se og høre resultatet af ugens arbejde. Fredag bruges til oprydning og evaluering.

Luciafest
Hvert år i starten af december fyldes salen til bristepunktet med glade og forventningsfulde elever og forældre. Aftenens højdepunkt er selvfølgelig Luciaoptoget med en pige fra 5. årgang som Luciabrud (vælges ved lodtrækning) og samtlige elever fra børnehaveklasserne som terner. Børnene har øvet sig i lang tid, og spændingen er tydelig at mærke, når stearinlysene bliver tændt, og de store lamper i loftet slukkes. Skolens kor står på scenen og synger sammen med Luciaoptoget. Efterfølgende optræder elever fra 1. til 5. klasse med sang, musik og nissespil.

Aftenen bliver afsluttet med julehygge rundt omkring på skolen, hvor der bliver indrettet café-områder. Familierne har mulighed for at købe mad og drikkevarer, som elevrådet står for at sælge.

Luciafesten er en af Nørre Aaby Realskoles mange traditioner, som er med til at give eleverne et særligt forhold til skolen, og som ligeledes er med til at styrke fællesskabet eleverne imellem.

Skolefest
I februar afholdes der skolefest for skolens elever. Torsdag er der fest for eleverne i 6.-10. klasse. Efter skolekomedien, som 10. klasse står for, spilles der op til dans med mobilt diskotek. Elevrådet står for underholdning undervejs. Forældre er som regel IKKE med til denne fest.

Eleverne i 0.-5. klasse holder fest om fredagen. Her spiller børnehaveklasserne Kotillon; et syngespil, hvor eleverne er fantasifuldt udklædt og synger nogle af de kendte børnesange og andre sange. Det er børnenes forældre, som hjælper med at lave de flotte kostumer. Herefter spiller 10. klasse skolekomedien, inden der er diskotek i Tumlesalen for 4.-5. klasse, og der er mini-diskotek ved skolekøkkenet for de yngste i 0.-3. klasse. Der bliver dækket op til forældrene i gymnastiksalen, hvor der kan købes mad og drikke – bl.a. middagsbuffet fra slagteren.

MGP
Som afslutning på årets musikundervisning afholdes MGP for 3.-5. klasse. Eleverne har i musiktimerne i foråret arbejdet med melodier, tekster og koreografi i små grupper, og det hele kulminerer med MGP i gymnastiksalen. Forældre og anden familie er meget velkomne – også til at stemme. Vinderen af MGP får æren af at optræde til translokationen.

Translokation
Fredag inden sommerferien afslutter vi skoleåret med translokation. Vi siger farvel til årets afgangselever med sang, underholdning og taler i gymnastiksalen. Jubilarer er også meget velkomne til denne begivenhed. Translokationen er blandt de aktiviteter, der bibringer elever og ansatte en fællesskabsfølelse og skaber en fælles forståelse af det at være en del af NAAR.

Efter translokationen er der fotografering af afgangsklasserne, og der er reception for afgangseleverne og deres familier, lærerne og evt. jubilarer i Tumlesalen. Øvrige elever har sommerferie efter translokationen, som begynder kl. 10.00 og varer ca. 1½ time.